Stikkordarkiv: prevalens

Er CFS og ME det samme? Ikke forvirret ennå? Hva med SEID?

Er CFS og ME det samme? Og hva med SEID?

Ja… og nei. Det avhenger av hvem du snakker med.

For å forstå navneforvirringen, trenger man litt historisk bakgrunn.

På 1950-tallet ble en hel del ansatte på Royal Free Hospital i London syke av en mystisk sykdom – utmattelse, hjernetåke osv., men ingen funn på blodprøver.  Dr. Ramsay, en lege ved sykehuset, beskrev sykdommen nøye, og kalte den Myalgisk Encephalomyelitt – som betyr smerter og betennelse i hjernen. Han så på over 200 pasienter. I 10 år eller så etterpå var ME akseptert som en fysisk sykdom, og klassifisert av WHO under nevrologi.

Det har vært lignende epidemier på Island – i 1946 og i Los Angeles i 1934.

På 70-tallet fattet imidlertid et par psykiatikere,  McEvedy and Beard, interesse for sykdommen, og uten å ha møtt en eneste en av pasientene fremsatte de hypotesen at alt skyldtes massehysteri – både fordi man ikke kunne finne tegn til sykdom på objektive prøver, og fordi de fleste pasientene var kvinner. Mens Ramsay hadde beskrevet en rekke symptomer, fokuserte psykiaterne på «fatigue». Dermed begynte den kontroversen som har fulgt sykdommen siden. Kropp eller hode?

Så hopper vi over dammen…

I USA på 80-tallet oppsto det en mystisk sykdom med hjernetåke, smerter og utmattelse i Lake Tahoe i Nevada. Center for Disease Control kalte sykdommen CFS (Chronic Fatigue Syndrome) i 1988 (De kjente visst ikke til Ramsays beskrivelse av ME…) Og dermed fikk sykdommen enda et navn i tillegg til de andre den hadde fra før: Akureyri sykdom/Iceland disease (etter utbruddet på Island) polio-like disease/atypisk poliomyelitt (etter utbruddet i Los Angeles) ME eller Royal Free Disease (etter utbruddet i London) Tapanui ‘flu (Etter et utbrudd på New Zealand) eller Myalgisk Encefalopati  (som ikke forutsetter at det er en betennelse i hjernen, men en sykdom i nervesystemet). Begrepet «Yuppie flu» oppsto USA i 1990.

Bare for å si det – ME-foreningen heter Norges Myalgisk Encefalopati Forening.

For å gjøre en lang historie kort…

Ikke bare var man nå uenig om hva sykdommen het, men også hva som var de viktigste symptomene, og om hvilke diagnosekriterier som skulle brukes. Spennet er stort, og pasientgruppene blir ulike.

Oxford-kriteriene for CFS krever vare 6 måneders uforklart utmattelse,  og gir en prevalens på mellom 2 og 4 %, mens Candakriteriene for ME gir en prevalens på rundt en tiendedel, 0,02 til 0,04%. En engelsk studie fant en prevalens på ned i 0,01% for Canadakriteriene. Fukudakriteriene faller et sted i mellom.

Det er forskjellig hvordan navnene brukes i ulike land, og det er forskjell på hvilke diagnosekriterier som brukes.

I England, f.eks. brukes ME og CFS synonymt. I USA brukes i størst grad CFS, men også CFIDS (Chronic Fatigue Immune dysfunction Syndrome) har blitt brukt.

I dag kan man, noe forenklet, si at CFS kan defineres av Fukudakriteriene (forenklet): 6 måneders utmattelse, pluss fire av åtte tillegskriterier: hjernetåke, sår hals, ømme lymfeknuter, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, PEM– men PEM må ikke nødvendigvis være tilstede.

Med ME mener man sykdommen som definert av Canada– eller ICC-kriteriene: Anstrengelsesutløst energisvikt, og tilleggsymptomer fra alle gruppene: nevrologiske, kognitive og immunologiske.

Hvis man spør om det er forskjell på CFS og ME blir altså svaret ja… og nei. Alle som har ME, vil også tilfredsstille kriteriene for CFS – men ikke omvendt. Begge gruppene vil tilfredstille Oxfordkriteriene, men ikke alle som som har CFS som definert av Oxfordkriteriene vil tilfredstille Fukuda- eller Canadakriteriene.

mecfs

Størrelseforholdene i figuren er ikke nøyaktige, men gir en ide av hva jeg snakker om.

Det er gjort noen studier på prevalens, særlig har L A Jason forsket mye på diagnosekriterier og hvordan de velger ut pasienter. ICC-kriteriene velger ut færre og sykere pasienter enn Fukudakriteriene.

Det gjør ikke situasjonen enklere at man har forsøkt å lage et samlebegrep som skulle omfatte begge navnene og tilfredsstille begge leire – og i Norge havnet på CFS/ME og i USA på ME/CFS, og at ingen av dem er knyttet direkte til diagnosekode G 93.3.

Det er mange pasienter som ønsker at man skal skille mellom ME og CFS… Det betyr IKKE at det er to klart adskilte sykdommer, men at man vil skille mellom dem som har ME, og dem som har CFS men ikke ME. Man ønsker at CFS skal bli en egen diagnose, definert av fatigue, men uten de karikteristiske ME-symptomene som PEM.

I USA har det nylig kommet en stor rapport basert på en gjennomgang av over 9000 forskningsartikler, samtaler med forskere, leger og pasienter, og man har foreslått både et helt nytt navn, og helt nye kriterier.  De som står bak rapporten mener ME – myalgisk Encefalopati/myelitt er misvisende fordi det ikke er nok evidens for at nervesystemet eller hjernen er involvert, og CFS er stigmatisernede, fordi pasientene er ikke bare «litt trette». Det nye navnet som er foreslått, SEID, står for Systemic exertion intolerance disease. Kriteriene er betydelig nedsatt funksjonsevne, PEM, og enten POTS eller kognitive problemer. Det er også krev til styrke og varighet for symptomene.

Så få vi se om de nye kriteriene blir tatt i bruk, og hva slags prervalens de vil gi.

Her i Norge blir ME og CFS brukt om hverandre eller sammen, litt avhengig av hvem man snakker med. ME-foreningen bruker ME, og det vil de fleste pasientene også helst blir brukt, fordi de mener at det understreker at det er en fysisk sykdom, der det ikke bare er å tenke seg frisk, og fordi fatigue ikke er det mest fremtredende symptomet. Mange leger bruker CFS eller CFS/ME eller ME/CFS… og det er ikke helt lett å bli klok på.

Dette er basert på Nigel Speights korte sammendrag av historien om ME  og En artikkel om begrepsavklaring av Ellen Piro og Anna-Louise Midsem. Alle feil er helt mine egne.

Hvem og hvor mange har egentlig ME?

Dette innlegget ble pågegynt i 2014, men holdes kontinuerlig oppdatert, sist i mai 2020.

Det er det ingen som kan svare på helt nøyaktig – eller til og med nesten nøyaktig – hvor mange som har ME. Det skyldes både at det brukes ulike diagnosekriterier for ME, og at det mangler studier på prevalens. I dette innlegget jeg har forsøkt å samle det jeg vet – og ber om unnskyldning om noe skulle være feil.

Hvor mange i Norge?

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange mennesker det er i Norge som har ME, noe som skyldes flere forhold:

  • Ingen biomarkør
  • Bruk av ulike diagnosekriterier som gir ulik prevalens
  • Ulik praksis når det gjelder bruk av diagnosekoder
  • En viss grad av feildiagnostisering

I følge SINTEF-rapporten fra 2012, var det i 2008 og 2009 1883 personer som fikk diagnosen G93.3 pr. år. I tillegg var det mer enn 24.000 mennesker som fikk stilt relaterte diagnoser, altså diagnoser som har med utmattelse å gjøre. Som man ser, vil en leges holdning til ME, om de tror eller ikke tror på at sykdommen fins, påvirke valg av diagnose.

Teksttabell 1. ME/CFS relaterte diagnoser stilt i 2008 og 2009

G 93.3 Postviralt utmattelsessyndrom 1.883
F 48.0 Nevrasteni 1.126
F 45.3 Somatoform autonom dysfunksjon 452
F 45.2 Hypokondrisk lidelse 499
F 45.0 Somatiseringslidelse 520
R 53 Uvelhet og tretthet 3.006
Z 73.0 Utbrenthet 217
Z 03.3 Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet 18.677
totalt 26.378

Kilde: SINTEF, 2011

Sommeren 2015 skrev NRK at det var fem ganger så mange ME-diagnoser i 2014 som i 2008. Dette var basert påtall fra Norsk pasientregister, og gjaldt unge under 35 år. For denne gruppen ser tallene slik ut:

oking-antall-diagnoser2

Hvis man deler det opp på kjønn og aldersgrupper ser det slik ut:

oking-antall-diagnoser

Økingen i antall diagnoser er altså størst i gruppen kvinner, 16 – 20 år.

Disse tallene viser at det ble stilt ca. 1500 diagnoser på personer under 35 år i 2014. En norsk studie viste at det var to topper når det gjaldt alder for sykdomsdebut (mellom 10 og 20 og mellom 30 og 40 år). Ut fra det og at en del diagnoser stilles hos fastlege, er det rimelig å regne med at det opptil 500 flere diagnoser som ikke er kommet med i denne statistikken. Det kan med andre ord ha blitt stilt rundt 2000 ME-diagnoser bare i 2014. Det blir ofte sagt at det er mellom 10.000 og 20.000 ME-syke i Norge (Nasjonal veileder for CFS/ME side 13). Hvis man fortsetter å stille 2.000 diagnoser i året, tar det fem år før det er 10.000 med diagnosen, og ti år før man har 20.000.

Tall fra 2015 og 2016 tyder på at det nå er gjennomsnittlig 2000 nye diagnoser som blir stilt hvert år. Det gir 6000 nye pasienter på tre år. Disse tallene, også de fra Norsk Pasientregister, stemmer imidlertid ikke med tallsettet fra 2014. Ett eller begge er feil, og det har ikke kommet svar ennå på «reklamasjon» på tallene.

Tall fra ME-foreningens NAV-undersøkelse underbygger at det har skjedd en øking i diagnoser de siste 10 årene før undersøkelsen:

varighet-sykdom-nav-undersokelse

Hva skyldes denne økingen?

Det er tre mulige scenarioer:

  • Vi har en ME-epidemi i Norge. ME-epidemier er dokumentert flere steder i verden opp gjennom årene. Det kan være grunn til å spørre seg om man har en epidemi i Norge.
  • Det er mer oppmerksomhet og kunnskap rundt ME, og flere får diagnose av den grunn. Økingen skyldes at man fanger opp et etterslep.
  • For mange får diagnosen, og det foregår omfattende feildiagnostisering

Vi har ikke materiale for å si noe om hvilken hypotese som er riktig.

Ulike diagnosekriterier gir ulikt antall pasienter

I Norge har det blitt brukt forskjellige diagnosekriterier på forskjellige tidspunkter, og det blir i dag brukt forskjellige diagnosekriterier i forskjellige fagmiljøer. Det finnes mange sett med diagnosekriterier for ME, og det er uenighet i forskjellige miljøer både når det gjelder navnet på sykdommen og hvilke diagnosekriterier som skal brukes.

Svært forenklet kan man si at det er to syn på ME, det biologiske og det biopsykososiale.

Det biologiske baserer seg på at det er gjort funn av fysiske avvik hos ME-syke, og en stadig økende mengde forskning som bekrefter immunologiske, nevrologiske og fysiologiske avvik hos pasientgruppen. Man ønsker bruk av snevre diagnosekriterier, som særlig vektlegger den ekstreme trettbarheten og unormalt lange restitusjonstiden man finner hos ME-syke, i tillegg til kognitive, nevrologiske og immunologiske symptomer, og man foretrekker navnet ME.

Amerikanske Institutes og Medicine (IOM) publiserte tidlig i 2015 en rapport som slo fast at ME er en fysisk sykdom, kjennetegent av PEM (anstrengelsesutløst sykdomsforverring). Rapporten var basert på en gjennomgang av mer enn 9000 forskningsartikler om ME eller CFS. ME-foreningen har mer stoff om denne rapporten, sammen med flere videoforedrag.

Særlig interessante studier som underbygger dette synet synes jeg er:

Motsatsen er et biopsykososialt syn på ME, eller kronisk utmattelsessyndrom (CFS) som man foretrekker å kalle sykdommen. Hypotesen er at ME forårsakes av redsel for aktivitet etter en sykdom, dermed blir man dekondisjonert, og det skapes en ond sirkel. Kognitiv terapi og gradert trening foreslås som behandlingsmetoder. Forskningen som bekrefter en viss mulig gevinst ved bruk av disse metodene er basert på pasientutvalg rekruttert etter vide diagnosekriterier.

De to ulike synene er fulgt av like ulike diagnosekriterier. Motpolene er Oxford-kriteriene og Canadakriteriene. I dag anbefaler Helsedirektoratet bruk av Canada-kriteriene for voksne og Jasons pediatriske kriterier for barn, men kriteriene blir tolket noe ulikt, og det er også fagmiljøer som ser ut til å bruke videre kriterier.

Prevalensstudier

De ulike diagnosekriteriene gir vidt forskjellig prevalens.

Prevalensstudier gjort i England basert på Oxford-kriteriene, de videste kriteriene, gir en prevalens i befolkningen på 2.7%. (Wessely et al., 1997). Oxford kriteriene krever bare fravær av annen fysisk sykdom som kan forklare symptomene, og at utmattelsen har vart mer enn 6 måneder. Depresjon er ikke et eksklusjonskriterium. Ut fra dette skulle det være ca. 135.000 ME-pasienter i Norge. En annen engelsk studie, basert på Canada-kriteriene, gir en prevalens på 0.11%. altså 5.500 pasienter. Canadakriteriene krever også utmattelse som har vart i mer enn seks måneder, men i tillegg må en lang rekke nevrologiske, immunologiske, nevroendokrine og kognitive problemer være til stede, i tillegg til smerter og søvnforstyrrelser. Ulike leger tolker imidlertid kriteriene ulikt, med tanke på hvor ofte og hvor sterkt et symptom skal være til stede, og det gir ulike resultater. En britisk studie anslår prevalens så lavt som 0.11 %

Fukudakriteriene som krever 6 mnd. utmattelse og fire av åtte tilleggsymptomer ligger et sted i mellom.

Hvis det i dag er rundt 2.000 personer som får diagnose hvert år, ligger tallet på pasienter et høyere en anslått for Canadakriteriene. (Det er imidlertid viktig å huske på at det er gjort svært få studier, og på relativt små grupper.)

Noe henger ikke på greip.

I en nylig studie fra Maureen Hansons gruppe på Cornell anslås prevalensen for me til 0,86 %. Anslaget er basert på bl.a. en amerikansk studie som så på informasjon hos forsikringsselskaper som solgte helseforsikringer. USA har ikke offentlig helsevesen, og folk må ha helseforsikring som dekker alt fra besøk hos fastlegen og blodprøver til sykehusinnleggelser. alt rapporteres inn til forsikringsselskapene. Forskerne gikk så etter symptombilder som var forenelig med ME. Hanson bygget også på andre studier, og redegjør for det her.

En prevalens på 0,86 % ville gi ca. 46.000 ME-syke i Norge.

Jason har også nylig gjort en stor studie på forekomst av ME hos barn og unge. Han anslår prevalensen for denne gruppen som 0,75 %.

Insidens

En annen norsk studieinsidens, ikke prevalens (følg lenken for forklaring på begrepene) viser lavere tall enn Sintef-studien. Den viser også at de fleste som får ME enten får det når de er mellom 10 og 20, eller mellom 30 og 39.

«A total of 5,809 patients were registered with CFS/ME during 2008 to 2012. The overall incidence rate was 25.8 per 100,000 person years (95% confidence interval (CI): 25.2 to 26.5). The female to male incidence rate ratio of CFS/ME was 3.2 (95% CI: 3.0 to 3.4). The incidence rate varied strongly with age for both sexes, with a first peak in the age group 10 to 19 years and a second peak in the age group 30 to 39 years.»

Et nytt sett med kriterier som var ment å avløse Canadakriteriene er under utprøving. Jeg har hørt Barbara Baumgarten si at de nye ICC-kriteriene kanskje kan sortere ut noen som faktisk har ME, mens de vide kriteriene tar med noen som IKKE har ME.

Uten biomarkør er det ikke lett, og i dag kan ingen med 100% sikerhet si at alle med ME-diagnose har samme sykdom.

Feildiagnostisering?

En annen årsak til usikkerheten angående antall pasienter er mulig feildiagnostisering. Tidligere hadde bare spesialisthelsetjenesten anledning til å sette diagnose, nå er ansvaret overført til primærhelsetjenesten. Som Sintef-rapporten fra 2012 viste, er det manglende kunnskap om ME blant helsepersonell, og det er ulike holdninger til sykdommen. ME-foreningen har blitt fortalt om leger som har sagt: «Jeg vet ikke hva som feiler deg, så jeg gir deg ME-diagnosen, for da har du i alle fall trygderettigheter» og «Jeg vil ikke gi deg ME-diagnose, det vil du ikke ha, for det kan de ikke gjøre noe med.» Andre pasienter sier at deres fastlege ikke tror at ME eksisterer.

I Newcastle i Storbritannia ble det foretatt en undersøkelse som så på hvor flinke primærhelsetjenesten var til å sette diagnose. Blant pasientene som ble henvist av fastlege til et regionalt ME/CFS-senter, viste det seg at 40% feilte noe annet. Den vanligste årsaken til problemene var fatigue assosiert med en annen sykdom enn ME, deretter kom søvnforstyrrelser og psykiatriske problemer. Det er ikke usannsynlig at en viss grad av feildiagnostisering også finner sted i Norge.

En norsk studie fra 2016 fant at bare en liten andel av pasientene som ble henvist fra fastlegen virkelig hadde ME. (Det går imidlertid rykter om at flere av disse pasientene har fått ME-diagnose ved second opinion andre steder, Canadakrieriene hadde blitt anvendt usedvanlig strengt.)

En annen utfordring er at forskerne etter hvert snakker om at ME kanskje ikke er én sykdom, men fler. Julia Newton fant at mange av hennes ME-pasienter hadde POTS. Også andre forskere snakker om forskjellige fenotyper av ME. Mady Hornig har foreslått fire undergrupper: En mest preget av hjernetåke, en med mye allergi og astma, en med store fordøyelsesproblemer, og en med atypisk forløp med bare forverring. En norsk studie som testet ut cellegiften Cyclofosfamid fant at ME-pasienter med visse genvarianter hadde større sjanse for respons,

Problemer for forskningen

De ulike diagnosekriteriene gjør det vanskelig å tolke forskningen. Pasientgruppen som defineres av Oxfordkriteriene er minst ti ganger så stor som den gruppen som defineres av Canadakriteriene. En studie som bruker Oxfordkriteriene kunne i teorien vise at 90 % av pasientene hadde effekt av et tiltak uten at eneneste pasient definert av Canadakriteriene hadde noen som helst nytte av tiltaket. Det er derfor ikke mulig å si noe om den minste pasientgruppen på grunnlag av forskning gjort på den store.

En amerikansk rapport fra National Institutes of Health om veien videre for ME-forskning sier:

Furthermore, the multiple case definitions for ME/CFS have hindered progress. Specifically, continuing to use the Oxford definition may impair progress and cause harm. Thus, for needed progress to occur we recommend (1) that the Oxford definition be retired, (2) that the ME/CFS community agree on a single case definition (even if it is not perfect),

Hvem og hvor mange har ME?

Så hvem har ME? Vi kan med rimelig sikkerhet si (selv om det kan ha blitt satt feil diagnose) at de som tilfredsstiller de strengeste kriteriene (Canada/ICC) har ME. Det er derimot ingen som helst grunn til å si at de som har fått diagnosen på annet grunnlag IKKE har ME. Det blir feil. Alle som får diagnosen basert på strenge kriterier ville også fått den basert på de vide kriteriene… Og her i Norge er det relativt tilfeldig hvilken vei utredningen tar, hva slags spesialist man går til, og hvilke kriterier som blir brukt. Noen leger lager sågar sine egne.

Det er umulig å si noe om diagnosen til en annen person uten å være lege og spesialist. Jeg er ikke det, og jeg tenker at jeg får godta andres diagnose som den står – samtidig som jeg håper og ber om at alle etter hvert får riktig diagnose slik at de kan få riktig behandling. Uansett hvilken diagnose de EGENTLIG har eller skulle hatt, så sliter de, og de behøver støtte, hjelp og forståelse.

Aller mest ønsker jeg meg imidlertid en biomarkør – først da vil vi virkelig kunne si noe om hvem som har ME